نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
کانون سلامتتبریز، قطران، خیابان کارپیشه، نرسیده به خیابان امیرکبیر، نبش ۶متری میلاد۰۱۴۳۴۴۱۶۲۴۴ | ۰۹۳۷۰۵۵۹۱۸۰ | ۰۹۲۱۱۷۵۸۳۵۵خانم هاپاوریوگاسلاله فداکار