نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
بارانایلام، خیابان آیت الله حیدری، خیابان ابوذر غفاری، جنب دفتر خدماتی امیدی۰۸۴۳۳۳۴۳۷۶۲خانم هاهاتا | خزیر یوگا | کودکان | بارداری
اسوایلام، میدان کشوری، بلوار آزادی، آزادی ۹، کوچه جلوه۰۸۴۳۲۲۴۳۷۵۸ | ۰۹۱۸۸۴۰۰۰۷۶خانم هاآساناهاخانم پاکزاد