نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آسانابوشهر، شهر اهرم، خیابان ورزش، جنب سالن کشتی۰۹۱۷۲۷۳۱۰۲۷خانم هاهماهنگ | تلفیقی | یوگا تراپی
اندیشه نوبوشهر، بندرگناوه، چهارراه طالقانی، طبقه فوقانی، مجتمع تیموری۰۹۳۷۵۸۵۷۵۳۰‍‍آقایانشیواناندا | یوگا تراپیآقای قاسمی
دانوشبوشهر، خیابان سنگی، کوچه بانک ملی، گلشن فرعی، سمت راست، انتهای کوچه۰۹۳۹۷۷۴۶۰۲۸خانم هاآساناها
علم و هنربوشهر، خیابان بهمنی، روبروی پارک شغاب، کوچه دریای ۱۳۰۹۱۷۳۷۴۰۲۲۱ | ۰۹۱۷۵۸۶۳۰۰۶ | ۰۹۳۷۹۵۶۴۸۳۰خانم هاساتیاناندازهره ابونصری
نوربرازجان، میدان کارگر، جنب پژوهش سرای متقین۰۷۷۳۴۲۴۴۱۴۹خانم ها | آقایانشیواناندا