نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
برترحاشیه بلوار ملک‌آباد، بین گویا و مرجان، مقابل ایستگاه قطار شهری (ایستگاه آزادی)۰۵۱۳۶۰۶۵۳۲۱ | ۰۹۱۵۱۵۹۷۹۶۳خانم ها | آقایانپاوریوگا | کودکان | بارداری
پرتوبلوار فردوسی، خیابان سمانه، خیابان تعاون، تعاون ۷، پلاک ۱۰۱۰۵۱۳۷۶۴۹۱۸۵ | ۰۹۱۸۵۷۶۴۵۱۳خانم هاآیینگر | پاوریوگا | بارداریخانم برهانی | الهام روحیان | سودابه توتونچی | افسانه رضایی
تولدی دیگرخیابان سجاد، بزرگمهر شمالی ۴، پلاک ۴۴۰۵۱۳۷۶۱۲۸۲۹ | ۰۹۳۸۵۳۲۸۴۴۷خانم ها | آقایانوینیاسا | ساتیاناندا | شیواناندا | پاوریوگا | بارداری | کودکانآقای اشرف‌زاده | خانم عباس‌زاده
حامیان کلوپ ورزشینبش سیدرضی ۳۸۰۵۱۳۶۰۷۸۰۹۳خانم هاآساناهاآیدا جوادی
شیوانامبلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۹۰۵۱۳۶۰۴۹۵۱۷ | ۰۹۳۵۴۲۳۳۵۰۱خانم هاشیواناندا | یوگا تراپی | کودکان
عطارخیابان آبکوه ۹، محد۴، پلاک ۲۰۴۰۵۱۳۷۲۴۵۵۶۵ | ۰۹۳۵۴۳۹۱۱۹۱‍خانم هاساتیاناندا | شیواناندا | وینیاسا | کودکان | بارداری زهرا قنبریان
فرشتگانوکیل‌آباد ۴۶، پرستو ۱، پلاک ۷۶۰۵۱۳۸۶۷۰۸۸۲ | ۰۹۱۵۷۷۹۸۶۵۶خانم ها | آقایانآسانا | کودکان
کانون یوگا طراوتوکیل آباد ۳۰، بلوار حافظ، حافظ ۲۰، کوچه نسترن، پلاک ۱۰۵۰۵۱۳۸۹۲۳۵۱۸ | ۰۹۱۵۳۱۷۷۹۲۴خانم هاآیینگر | ساتیاناندا | شیواناندا | پاور یوگافریده خلیلی
کانون یوگا نوربلوار وکیل آباد، هنرستان ۹، گلشن ۶، پلاک ۱۱۴۰۵۱۳۸۶۷۵۳۸۹ | ۰۹۱۵۵۱۵۰۵۹۶ | ۰۹۱۵۷۶۷۸۱۸۹خانم ها | آقایانشیواناندا | ساتیاناندافریبا حقیقی | هادی کنویسی
هفت اقلیمبلوار معلم، معلم ۴۹، اولین میدان، سمت چپ، پلاک ۵۰۵۱۳۸۶۷۳۱۰۹ | ۰۵۱۳۸۶۷۳۱۲۰خانم ها‍هاتا | کودکانمژگان امید