نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آینده سازانخوزستان، بهبهان، ابتدای پل نصر۰۹۱۶۸۷۴۸۹۲۱خانم ها | آقایانساتیاناندا | شیواناندا
آناهیداهواز، زیتون کارمندی، خیابان کمیل، جنب پارچه فروشی۰۶۱۳۴۴۵۰۴۴۲خانم ها | آقایانهاتا | خزیریوگا
بارانماهشهر، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی فراورش۰۹۱۶۶۵۳۴۹۸۶خانم هاآشتانگا | شیواناندا | تای چی | یوگا بال | یوگا MS | بارداری | کودکانمعصومه صفری زاده
بیستاهواز، کیانپارس، خیابان ۳ شرقی، پلاک ۲۰۰۶۱۳۳۹۲۰۶۲۵ | ۰۹۱۶۶۰۸۷۳۳۹خانم هاساتیاناندا | شیواناندا | یوگا بال | یوگا MS | بارداری | کودکانمریم خندانی
پتروشیمی بندر امامبندر ماهشهر۰۹۱۶۸۲۰۹۰۶۳خانم هاآشتانگا | شیواناندا | ریتمیکبنفشه آقایی
خلیج فارس ایذهایذه، میدان سپاه، ابتدای خیابان سلمان فارسی۰۶۱۴۳۶۴۵۲۱۳ | ۰۹۱۳۸۸۳۱۳۶۵خانم ها‍‍آسانافاطمه مهدیان
سلامتبهبهان، خیابان نحوی، به سمت جاده زیتون، کوچه روبروی تانکر آب۰۹۳۵۵۴۷۹۷۶۶خانم هاآیینگر | هاتا | ساتیاناندا | آشتانگا | یوگا تراپی | یوگا MS | بارداری | کودکاناعظم خندانی
خانه سلامتی بانواهواز، کوروش، خیابان عامری، فرعی هشتم، ۰۶۱۳۴۴۷۱۷۴۷خانم هاهاتا | یوگا تراپی | خزیر یوگاسارا بختیاری
شهدای شهرداریآبادان، مجموعه چند منظوره شهدای شهرداری و سالن تربیت بدنی۰۹۳۳۵۸۴۹۶۵۹خانم هاشیواناندا | یوگا تراپی | یوگا بارداریمریم خندانی
علم و ورزشاهواز، خیابان حجت، بین زهره و زیبا، جنب پاساژ الماسیان۰۶۱۳۴۴۴۳۸۸۵خانم ها | آقایانخزیر یوگا
مهراسااهواز، کیانپارس، خیابان دانشور شرقی۰۶۱۳۳۳۳۲۵۶۱ | ۰۹۳۸۰۵۲۶۸۹۱خانم هاآساناماهرخ زیلایی
نشاطبهبهان، خیابان کرم نسب، میدان میرزاشوقی، روبروی خشکشویی۰۹۳۸۶۵۲۴۸۳۸خانم هاهماهنگ