نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آوای آرامشخیابان پروین اعتصامی، روبروی دانشکده پیراپزشکی، جنب فروشگاه صبا، پلاک ۱۲۵۰۲۴۳۳۷۷۵۴۶۶خانم هاهماهنگفاطمه جعفری | افسانه معینی
پیام آرامششهرک کارمندان، فاز ۳، خیابان ۲ غربی، پلاک ۱۰۶۲۰۲۴۳۳۴۴۸۹۱۴خانم ها | آقایانآشتانگا | وینیاسا | سیکلیکعندلینی | شادرو
خانه یوگاخیابان سعدی شمالی، خیابان بهار، دست افشان، پلاک ۴۹۰۲۴۳۳۴۴۷۵۷۸خانم هاشیواناندا | سیکلیک | هماهنگ | پرانایاما | یاما | نیاما | مدیتیشنزهرا لک
سارایابهر، میدان آسیاب، طبقه فوقانی بانک کشاورزی۰۲۴۳۵۲۳۰۰۹۰ | ۰۹۱۲۴۴۱۶۴۷۹خانم هاهاتاخانم افشاری | خانم اجاقی
یاس سفیدابهر، بلوار طالقانی جنوبی، نواب غربی، کوچه طارمی، پلاک ۷۰۲۴۳۵۲۲۵۶۹۷خانم هاساتیاناندا