نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آکادمی سلامت و حرکات اصلاحیزاهدان، خیابان کفعمی، حدفاصل مصطفی خمینی و فرخی۰۹۰۱۱۴۳۹۹۵۰آقایانهماهنگمهدی عابدزاده
نوازاهدان، خیابان دانشگاه، بلوار معلم، نرسیده به معلم ۱، بلوک ۹۰۰۵۴۳۳۴۴۷۸۲۵‍خانم ها | آقایانهماهنگ | کودکانکتایون کیخواه آریا