نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
پیام دل | شعبه ۱قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت ۲۲، پلاک ۱۰۷۰۲۸۳۳۶۸۳۲۳۲ | ۰۹۱۹۶۶۱۶۶۷۸خانم ها | آقایانهاتا | بارداری | کودکانرجبعلی توسلی
پیام دل | شعبه ۲قزوین، خیابان دانشگاه، نبش کوچه شماره ۳، پلاک ۲۰۲۸۳۳۳۶۵۳۱۵ | ۰۹۱۹۶۶۱۶۶۷۸خانم ها | آقایانهاتا | بارداری | کودکانرجبعلی توسلی
پادماقزوین، خیابان خیام شمالی،نبش کوچه حلیمی۰۲۸۳۳۳۳۵۸۸۲ | ۰۹۱۰۱۸۲۰۱۵۲خانم هاآیینگر | آشتانگا | ساتیاناندا | هاتا | ریتمیک | هماهنگ | کودکاننغمه نوروزی
تندیسآبیک، خیابان شریعتی (پاسگاه)، چهار راه دوم، نبش مصلی غربی، جنب کتاب فروشی معلم۰۲۸۳۲۸۹۱۰۵۱ | ۰۹۳۳۸۸۸۱۰۵۱آقایانشیواناندا | هاتامتین پور زارع
سروآبیک، خیابان طالقانی، خیابان محمد دوست، تقاطع بسیج۰۲۸۳۲۸۲۳۷۱۴ | ۰۹۱۲۷۱۰۴۴۸۷خانم ها | آقایانهماهنگ
نگار | شعبه ۱قزوین، چهار راه فلسطین، نرسیده به قنادی، پلاک ۹۰۲۸۳۲۳۲۸۲۳۳ | ۰۲۸۳۳۳۴۵۰۲۸ | ۰۹۱۹۱۸۲۶۶۱۷خانم هاآشتانگا | شیواناندا | وینیاسا | هاتا | سویینگ یوگا | یوگا تراپی | بارداری | کودکاننگار خالواسماعیلی
نگار | شعبه ۲قزوین، تقاطع خیام شمالی و فلسطین، روبروی تالار هدیش، پلاک ۴۱۳۰۲۸۳۳۳۴۰۱۹۰ | ۰۲۸۳۳۳۴۰۱۹۱ | ۰۹۱۹۱۸۲۶۶۱۷خانم هاآشتانگا | شیواناندا | وینیاسا | هاتا | سویینگ یوگا | یوگا تراپی | بارداری | کودکاننگار خالواسماعیلی
نیکانقزوین، خیابان خیام، پایین تر از چهار راه عدل، کوچه غزل، پلاک ۳۰۰۲۸۳۳۳۵۰۱۳۷ | ۰۹۳۹۰۴۴۶۴۳۶خانم هاهاتا | سیکلیک | یاما | نیاما | بارداری | کودکانفرحناز معافی غفاری