نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آرمانابندرعباس، چهار راه دانشگاه، به سمت داماهی، روبروی نان فانتزی، ساختمان شمس۰۷۶۳۳۶۸۹۱۶۶ | ۰۹۱۷۷۶۱۲۱۲۹ | ۰۹۱۷۶۱۲۳۰۵۶خانم هاآساناهافاطمه ویدادی
اریکهبندرعباس، گلشهر جنوبی، پشت بانک صادرات۰۹۱۷۱۶۷۵۵۱۳ | ۰۹۱۷۱۶۳۳۱۵۹خانم ها | آقایانهماهنگحسن سالاری | سیمین امینی لاری
باهنربندعباس، شهرک شهید باهنر۰۹۱۷۳۶۷۲۴۲۲آقایانهماهنگمرتضی سالاری
پراناکیش، سفين، فاز C، مجتمع پارسيان، طبقه همكف، واحد A۰۷۶۴۴۴۳۵۴۰۵ | ۰۹۳۹۷۶۹۲۹۶۸ | ۰۹۹۰۷۲۴۴۶۳۷خانم ها | آقایانآیینگر | شیواناندا | آشتانگافلو | بارداری | سالمندان | کودکاننجمه دل زنده روی | نوشین طباطبایی | فرزاد برجی
پایتختبندرعباس، سه راه جهانبار، پشت بازار مبل ایران، مجتمع پایتخت۰۹۱۷۹۰۴۸۰۲۷خانم هاهماهنگهدی سخایی
تیردادبندرعباس، زیر پل رسالت، پشت بانک صادرات مرکزی، ساختمان ارشیا۰۹۱۷۵۷۴۴۴۵۲خانم هاآساناهاسیمین امینی لاری
دانشبندرعباس، یادبود۰۹۱۷۷۶۱۲۱۲۹خانم هاهماهنگفاطمه ویدادی
حس خوببندرعباس، خیابان امام خمینی، بعد از تقاطع اتوبوس رانی، طبقه فوقانی قنادی۰۹۹۱۰۴۱۱۰۷۶خانم هاآساناها
عرفانقشم، شهرک الهیه، پشت وان مارکت۰۹۱۷۲۸۳۱۴۷۶خانم هاآساناهافرشته یزدانی
غدیربندرعباس، گلشهر جنوبی، انتهای خیابان سعادت۰۹۱۷۹۸۵۴۰۷۳خانم ها | آقایانآساناهافرخنده محمدیان | فرانک توفیقی | اعظم دهقانی | امین اورنگ | سمیه منصوری
گمرکبندرعباس، کوی فرهنگیان۰۹۱۷۷۶۹۵۳۴۵خانم هاآساناهاسمیه منصوری
مهرورزانبندرعباس، رسالت شمالی، حدفاصل پل رسالت و میدان صادقیه، ساختمان دسا، طبقه پنجم۰۹۱۷۷۶۰۱۶۶۰ | ۰۹۳۶۵۰۶۲۲۸۶ | ۰۹۱۷۱۶۳۳۱۵۹ | ۰۹۱۷۱۵۸۵۶۷۴ | ۰۹۱۷۹۳۹۹۰۹۴ | ۰۹۱۷۹۰۴۸۰۲۷خانم هاشیواناندا | ساتیاناندابه ترتیب شماره تماس ها: پروانه پرسش | مینا صدیقی | سیمین امینی لاری | نوشین عالی | رویا اوشال | هدی سخایی
مهر بازنشستگانبندرعباس، پارک دباغیان۰۹۱۷۱۶۳۳۱۵۹خانم هاهماهنگسیمین امینی لاری
نخلاببندرعباس، بلوار امام خمینی، مجتمع مسکونی گلستان۰۹۱۷۳۶۷۷۶۹۱ | ۰۹۱۷۹۳۹۹۰۹۴ | ۰۹۱۷۷۶۳۹۱۰۸ | ۰۹۳۷۰۹۵۳۶۷۹خانم هاهماهنگبه ترتیب شماره تماس ها: روضه پیوسته | رویا اوشال | مژده عطایی | فاطمه داوودی
نفتبندرعباس، شهرک مروارید۰۹۱۷۳۵۸۵۲۰۹خانم هاهماهنگمریم اولی نژاد
نیکبندرعباس، چهارراه دانشگاه آزاد، طبقه فوقانی فست فود۰۹۱۷۷۶۳۹۱۰۸خانم هاهماهنگمژده عطایی