نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
خردمندخیابان رکنی، کوچه شهید شریفی، پلاک ۱۵۰۸۱۳۸۲۲۷۵۹۷ | ۰۹۱۸۳۱۳۶۲۸۲خانم ها | آقایانساتیاناندا | شیواناندا | کودکان
روشناپایین تر از میدان بیمه، کوچه جهان، درب اول۰۸۱۳۸۲۱۶۱۵۸خانم هاآساناها
نیایشخیابان بین النهرین، روبروی پست بانک، مجتمع چشم انداز، واحد ۱، طبقه همکف۰۸۱۳۸۲۸۱۸۲۰ | ۰۸۱۳۸۲۵۶۳۹۰ | ۰۹۱۸۳۱۹۰۱۶۶خانم ها | آقایانآشتانگا | شیواناندا | هاتا | نیدرا | پرانایاما | بارداری | کودکان