نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
تکنیککرمانشاه، الهیه۰۹۰۱۴۳۳۴۹۳۴خانم ها | آقایانهاتا | کلاسیک | نیدار
قمر بنی هاشمکرمانشاه، خیابان بنت­ الهدی، جنب اداره کل بنیاد شهید۰۹۱۸۸۳۶۴۶۴۴‍خانم ها‍ساتیاناندا | کلاسیک | هیدرو تراپی | آکوا تراپیخانم نیک نیا
مهرکرمانشاه، خیابان سعدی، کوچه ۲۱۵۰۸۳۳۷۲۷۵۸۸۳ | ۰۹۱۰۵۸۸۹۲۴۲خانم ها | آقایانهاتا | سیکلیک | یاما | نیاما | بارداری | کودکانفریبا زنگنه | خانم قنبری | آقای حاتمی
مرصادکرمانشاه، چهار راه سنگر، جنب پیش دانشگاهی الزهرا۰۹۳۵۴۷۵۵۷۷۰خانم هاهاتافرشته مردانی