نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آریاکرمان، انتهای بلوار جهاد، چهارراه خیرین، جنب چهارراه ثامن۰۹۱۳۱۴۳۶۰۷۵ | ۰۹۳۳۹۸۰۲۸۲۳خانم هاآساناهاخانم عسکری
مادرکرمان، ۲۰ متری نادر، کوچه ۳۰۹۳۷۰۵۵۶۱۱۶خانم هاآساناها | پرانایاما | یاما | نیاما | یوگا MS | بارداری | کودکانفرزانه اصفهانی