نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آرامشعلی آباد کتول، کوچه بانک سپه۰۱۷۳۴۲۴۰۰۷۷خانم هاساتیانانداالهام کتولی
ویدیا‍گرگان، گلشهر ۸، انتهای گل‌آرای ۱۵۰۱۷۳۲۵۵۳۹۱۱ | ۰۹۱۱۳۷۷۱۱۹۱خانم هاشیوانانداسپیده افضلی