نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آرکوهتل صفاییه۰۳۵۳۸۲۷۸۰۴۲ | ۰۳۵۳۸۲۷۸۰۴۳ | ۰۹۱۳۱۵۱۰۱۷۹آقایانآساناهاآقای صحت مند
آساصفاییه، بلوار شهید قندی، نرسیده به میدان ریاضی، انتهای بلوار صیاد شیرازی، روبروی مجتمع فرهنگ ۱۰۳۵۳۸۲۶۸۸۹۰ | ۰۹۱۳۳۵۱۵۲۰۵خانم هاآسانا | مدیتیشن
تخت جمشیدصفاییه، بلوار مهر، روبروی درب ورودی دخمه۰۳۵۳۸۳۳۵۴۶۰ | ۰۹۱۲۰۴۱۳۱۵۸خانم ها | آقایانآسانا | نیدرا | مدیتیشنمهدی دهقان | یگانه سادات حسینی
آپاداناخیابان مطهری، بعداز چهارراه فرهنگیان، به سمت سه راه شحنه، بعد از پمپ بنزین روحانیان، طبقه زیرین گاچینو سلامت۰۳۵۳۷۲۵۸۲۱۰خانم هاآسانا | مدیتیشن
نیلیمیدان شهدای محراب، ابتدای بلوار دانشجو۰۳۵۳۸۲۵۶۵۷۵خانم هاآساناها
تارابلوار منتظر قائم، کوچه یکم، پلاک ۱۲۹۰۳۵۳۶۲۴۷۶۱۷ | ۰۹۱۳۳۵‍۱۳۵۲۹خانم هاآیینگر | آشتانگا | شیواناندا | وینیاسافلو | سیکلیک | قدرتی آیورودا | بارداری | سالمندان | کودکانمریم نوین کاشانی
پیام آرامشصفاییه، بلوار شهيد قندی، خيابان ابن سينا۰۹۱۳۱۵۳۴۸۵۱خانم هاآسانا | نیدرا | مدیتیشنفاطمه ریحانی
فروزندهبلوار جمهوری۰۹۱۳۱۵۱۰۱۷۹آقایانآساناها
کارگرانچهارراه معلم۰۳۵۳۵۲۵۷۵۴۷ | ۰۳۵۳۵۲۲۰۵۵۰ | ۰۳۵۳۵۲۵۰۰۸۵خانم هاشیوانانداخانم للاهی
هورخیابان مسکن، کوچه صحرا۰۹۱۳۱۵۶۷۱۸۰خانم هاآیینگر | شیواناندا | ریتمیک | یوگا باللیلی رفیعی