نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
زهره ابونصریساتیاناندافدراسیون ایران۰۹۱۷۳۷۴۰۲۲۱ | ۰۹۱۷۵۸۶۳۰۰۶ | ۰۹۳۷۹۵۶۴۸۳۰
آقای قاسمیشیواناندا | یوگا تراپیفدراسیون ایران۰۹۳۷۵۸۵۷۵۳۰‍‍