نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
خاطره اعتصامشیواناندا | آشتانگا | نیدرا | مدیتیشنفدراسیون ایران۰۹۱۵۱۶۱۵۴۶۰
نرگس توتونیشیواناندا | آشتانگا | نیدرا | مدیتیشنفدراسیون ایران۰۹۱۵۵۴۷۵۶۹۱
زری زیوریشیواناندا | آشتانگا | نیدرا | مدیتیشنفدراسیون ایران۰۹۱۵۵۶۲۵۳۵۱
سیما مهدویانشیواناندا | مدیتیشنفدراسیون ایران۰۹۳۹۰۰۳۲۰۵۵‍