نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
آقای اشرف‌زادهوینیاسا | ساتیاناندا | شیواناندا | پاوریوگا | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۳۸۵۳۲۸۴۴۷
خانم برهانیآیینگر | پاوریوگا | بارداریفدراسیون ایران۰۹۱۸۵۷۶۴۵۱۳
فریبا حقیقیشیواناندا | ساتیاناندافدراسیون ایران۰۹۱۵۵۱۵۰۵۹۶
فریده خلیلیآیینگر | ساتیاناندا | شیواناندا | پاور یوگافدراسیون ایران۰۹۱۵۳۱۷۷۹۲۴
زهرا قنبریانساتیاناندا | شیواناندا | وینیاسا | کودکان | بارداریفدراسیون ایران۰۹۳۵۴۳۹۱۱۹۱‍
هادی کنویسیشیواناندا | ساتیاناندافدراسیون ایران۰۹۱۵۷۶۷۸۱۸۹