نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
بنفشه آقاییآشتانگا | شیواناندا | ریتمیکفدراسیون ایران۰۹۱۶۸۲۰۹۰۶۳
اعظم خندانیآیینگر | هاتا | ساتیاناندا | آشتانگا | یوگا تراپی | یوگا MS | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۳۵۵۴۷۹۷۶۶
مریم خندانیساتیاناندا | شیواناندا | یوگا بال | یوگا MS | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۶۶۰۸۷۳۳۹ | ۰۹۳۳۵۸۴۹۶۵۹
ماهرخ زیلاییآسانافدراسیون ایران۰۹۳۸۰۵۲۶۸۹۱
معصومه صفری زادهآشتانگا | شیواناندا | تای چی | یوگا بال | یوگا MS | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۶۶۵۳۴۹۸۶
فاطمه مهدیانآسانافدراسیون ایران۰۹۱۳۸۸۳۱۳۶۵