نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
الهه داوودیآیینگر | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۷۴۱۳۵۵۹۰
خانم روانساتیاناندا | بارداری | سالمندان | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۷۷۰۳۴۱۹۶
آقای علیزادهآیینگر | آشتانگا | شیواناندا | وینیاسا | یوگا تراپیفدراسیون ایران۰۹۳۷۶۲۲۵۶۱۸
مرسا محمدی شادشیواناندافدراسیون ایران۰۹۰۱۳۲۷۳۲۹۰
عبدالله محمودیآیینگر | آشتانگافدراسیون ایران۰۹۱۷۲۴۹۲۶۷۳
حمید رضا مختار زاده دهقانآیینگرفدراسیون ایران۰۹۱۷۹۶۳۰۲۱۲
شیرین مرزبانآیینگر | ساتیاناندا | ونیاسا | ریتمیک | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۷۲۱۲۳۷۱۴
ماندانا هادی زادهآیینگرفدراسیون ایران۰۹۱۷۷۰۴۵۷۲۱
سمیه یوسفیآیینگر | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۷۱۰۶۴۸۸۵