نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
محمد شهبازپورآساناهافدراسیون ایران۰۹۳۹۵۴۳۵۲۰۰
مریم قاسمی زادهآشتانگافدراسیون ایران۰۹۱۲۶۵۹۵۰۶۹