نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
نیما دانشآیینگر | شیواناندا | وینیاسا | پرانایاما | بارداریفدراسیون ایران۰۹۱۲۰۸۴۰۵۲۹
لیلا زارعیساتیاناندافدراسیون ایران۰۹۱۸۰۶۰۲۷۶۸
کژال شکوریسیکلیکفدراسیون ایران۰۹۱۸۵۱۷۱۴۱۷
حمیدرضا کنعانآیینگر | آشتانگا | وینیاسا | ساتیاناندا | شیواناندا | پرانایاما | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۹۸۹۰۶۶۸۶