نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
فرزانه اصفهانیآساناها | پرانایاما | یاما | نیاما | یوگا MS | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۳۷۰۵۵۶۱۱۶
خانم عسکریآسناهافدراسیون ایران۰۹۱۳۱۴۳۶۰۷۵