نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
سيمين صديق ابراهيم‌نياآساناها | پارانایاما | یاما | نیاما | مدیتیشن | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۲۳۶۳۷۱۵۷
خانم غفاریآساناها | حرکات اصلاحیفدراسیون ایران۰۹۳۷۰۲۱۱۳۴۹
مریم فرهمندآیینگر | آشتانگا | ساتیاناندا | شیواناندا | وینیاسافلو | سیکلیک | پرانایاما | مدیتیشن | بارداری | تغذیه | کودکانفدراسیون ایران | بین المللی یوگا۰۹۳۵۱۶۴۳۲۳۶
فخرالسادات صانعیآیینگر | آشتانگا | وینیاسا | هاتافدراسیون ایران۰۹۱۰۹۹۰۳۴۰۷
مینا حسنیآشتانگا | آسانا | پرانایاما | یاما | نیاما | مدیتیشن | یوگانیدار | ریتیمیک | کودکانفدراسیون ایران۰۹۳۸۶۸۶۹۱۹۳