تمرین کلاسی

دوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعهشنبهیکشنبه
7:00 نیک راه 45 دقیقه روان 45 دقیقه
9:00 روان 45 دقیقه نیک راه 45 دقیقه
10:00 طلوع 45 دقیقه
11:00 مهرآیین 45 دقیقه مهرآیین 45 دقیقه
14:00 پیام دل 45 دقیقه نیک راه 45 دقیقه
17:00 روان 45 دقیقه
18:00 مهرآیین 45 دقیقه روان 45 دقیقه