نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
اکباتانطالقانی ۱۸، ساختمان نجلا۰۹۳۹۰۰۳۲۰۵۵‍خانم هاشیواناندا | مدیتیشنسیما مهدویان
کلبه سلامتیبیرجند، خیابان طالقانی، طالقانی ۲، ساختمان الما۰۵۶۳۲۲۱۳۷۴۷‍خانم هاشیواناندانجمه خوشباف
شادابخیابان مدرس، مدرس ۱۵۰۹۱۵۵۶۲۵۳۵۱ | ۰۹۱۵۱۶۱۵۴۶۰ | ۰۹۱۵۵۴۷۵۶۹۱خانم هاشیواناندا | آشتانگا | نیدرا | مدیتیشنزری زیوری | خاطره اعتصام | نرگس توتونی