نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
بجنوردخیابان طالقانی غربی ۴۵، پلاک ۱، خیابان دهخدا بین ۳ و ۵۰۵۸۳۲۲۳۸۴۴۲‍ | ۰۹۱۵۱۸۴۰۳۵۹آقایانآیینگر | هاتا | نیدراشیردل نیازی
باوربجنورد، خیابان دهخدا، بین ۳ و ۵۰۹۱۵۹۸۵۷۱۱۰ | ۰۹۱۵۵۰۷۶۸۲۸خانم ها | آقایانآیینگر سیدامیر اسدزاده | زهرا باطنی
تلاشبجنورد، خیابان طالقانی شرقی، مقابل دبیرستان سمیه۰۹۱۵۱۸۷۷۸۱۹خانم هاآسانافرزانه قاینی
ثنابجنورد۰۹۱۵۳۰۳۵۷۶۹خانم هاهاتاریحانه مرتضوی
فرهنگ سرای شهروندبجنورد، فرهنگسرای شهرداری۰۹۱۵۹۷۷۳۷۸۳‍‍‍خانم هاآساناناهید قوچانی نژاد