نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
نشاطسمنان، پایین تر از میدان مشاهیر۰۹۱۹۱۳۲۵۴۸۱خانم هاهماهنگفرزانه حیدری
شیناخیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید طحانیان۰۹۱۹۱۳۲۵۴۸۱خانم هاهماهنگفرزانه حیدری