نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آرامشبروجرد، خیابان تختی، کوچه بلوار، آخرین فرعی سمت راست، پلاک ۴۰۶۶۴۲۵۳۱۶۰۳خانم ها | آقایانهاتاشبنم حجازی | معصومه غفاری | نزهت رضاییان | امین مطیعی
سالن طالقانیبروجرد، میدان تختی۰۶۶۴۲۵۰۹۹۸۸خانم هاهاتافاطمه معظمی نژاد
مهربروجرد، انتهای خیابان تختی، روبروی فروشگاه جام جم، کوچه سروش۰۹۱۲۶۵۹۵۰۶۹خانم هاآشتانگامریم قاسمی زاده
نشاطدرود، آیت الله بروجردی، کوی همت۰۹۳۹۵۴۳۵۲۰۰خانم ها | آقایانآساناهامحمد شهبازپور