نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آکادمی یوگا | شعبه ۱ساری، خیابان فرهنگ، نرسیده به میدان شهدا، ساختمان سیمرغ، طبقه ۳، واحد ۳۰۵۰۱۱۳۳۳۲۰۶۳۰ | ۰۹۳۹۳۳۹۷۲۷۵خانم ها | آقایانیوگا تراپی | یوگا MS | بارداری | کودکان | سالمندانخانم سالاریه | خانم نعیمی | خانم جعفری | خانم طلوتی | آقای قلیزاده
آکادمی یوگا | شعبه ۲ساری، خیابان پیوندی، روبروی پارک، ساختمان خورشید خزر۰۱۱۳۳۲۰۵۸۸۵ | ۰۹۳۹۳۳۹۷۲۷۵خانم ها | آقایانیوگا تراپی | یوگا MS | بارداری | کودکان | سالمندانخانم سالاریه | خانم نعیمی | خانم جعفری | خانم طلوتی | آقای قلیزاده
رهانور، خیابان سردشت، گلدشت ۳۰۹۱۱۹۱۹۵۹۶۸خانم ها | آقایانآشتانگا | هاتارویا جعفریان
مهر و اندیشهچالوس، خیابان ایوب معادی، کوچه شهدا، جنب خدمات فنی۰۹۱۱۳۹۴۵۹۰۴ | ۰۹۱۱۱۹۳۳۴۲۵خانم ها | آقایانآسانا | پراناياما | مديتيشن | کودکانخانم میارکیانی | آقای نبی پور
معرفتفریدونکنار،خیابان خط گاز، جنب مسکن مهر جوانان۰۱۱۳۵۶۶۵۶۷۲ | ۰۹۳۸۷۳۴۴۸۶۳خانم هاهاتاسمیه محمودجانلو
نغمهبابل، بین شهرک صالحین و چهارراه دانش، ساختمان شفیع زاده۰۱۱۳۲۳۹۵۰۰۹آقایانآشتانگا | هاتا | کودکان
وحدتبابلسر، روبروی پارکینگ پنجم، اولین کوچه سمت چپ، پلاک ۱۹۰۹۱۱۷۸۸۰۳۱۷خانم هاآشتانگا | هاتاماری رجبی