نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
تناسبپایینتر از چهار راه فردوسی، روبروی بانک کشاورزی، کوچه رازی۰۹۳۷۹۰۹۴۸۳۵خانم ها | آقایانساتیاناندا | شیواناندا
چیکاشهرکرد، خیابان شریعتی، حدفاصل فلکه بسیج و شهرداری، کوچه ۵۱، پلاک ۱۰۰۳۸۳۲۲۲۷۶۸۸خانم ها | آقایانآشتانگا | شیواناندا | وینیاسا | کودکان
نوای مهرشهرکرد، خیابان باهنر، کوچه ۶۷، پلاک ۲۰۳۸۳۲۲۲۷۵۵۰خانم ها | آقایانآیینگر | آشتانگا