نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
ترنم طبیعتلاهیجان، خیابان کارگر، نبش کارگر ۱۲۰۱۳۴۲۲۱۰۷۹۰ | ۰۹۲۱۴۲۸۵۲۶۵خانم هاشیواناندا | بارداری | کودکانخانم اقتداری
پرتو آرامشلاهیجان، خیابان کارگر ۶۰۱۳۴۲۲۲۶۱۸۸ | ۰۹۱۱۶۷۱۸۹۵۵خانم هاهماهنگ | کودکانسوسن رضایی
دریای آرامبندر انزلی، خیابان تهران، مقابل دفتر ازدواج، بن بست مسافری۰۱۳۴۴۵۴۶۲۸۳ | ۰۹۳۵۳۴۰۹۸۲۱خانم هاآیینگر | شیواناندا
سلامتیرشت، گلسار، انتهای خیابان ۸۷۰۱۳۳۳۱۱۴۲۵۶خانم هاساتیاناندا | هاتا | بارداری | کودکان
کیمیاگرانرشت، گلسار، بلوار توحید، خیابان ۱۴۶، پلاک ۳۰۹۱۲۱۷۵۶۴۶۶خانم هاآیینگر | ساتیاناندا | وینیاسامریم مساوات
مهر ایرانبندر انزلی، خیابان گلستان، نرسیده به آخر خط، جنب بانک صادرات۰۱۳۴۴۵۲۲۲۸۴ | ۰۱۳۴۴۵۲۲۲۸۹خانم ها | آقایانساتیاناندا | شیواناندا
نوای گیلانرشت، خیابان گیلستان۰۱۳۱۵۵۳۴۴۳۲خانم ها | آقایانآشتانگا
نیروانارشت، بلوار معلم، کوچه بهاران ۳۰۱۳۳۳۲۵۲۴۴۱خانم هاآیینگر | ساتیاناندا
نوای مهررشت، گلسار، بلوار گیلان، خیابان ۱۷۹، کوچه ششم، بن بست امین، پلاک ۱۸، واحد ۱۰۱۳۳۳۷۷۷۳۹۲ | ۰۹۱۱۱۳۵۵۲۶۰ | ۰۹۳۸۰۷۲۲۰۵۸خانم ها | آقایانآسانا| پرانایاما | یاما | سالمندان | بارداری | کودکانفریده کفیلی | آقای حسینی
نوای طلوع مهرلاهیجان، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی، کوی استادان، خیابان سرو ۳، پلاک ۱۷۰۱۳۴۲۲۲۴۶۴۰خانم ها | آقایانساتیاناندا | شیواناندا