نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
متین پور زارعشیواناندا | هاتافدراسیون ایران۰۹۳۳۸۸۸۱۰۵۱
رجبعلی توسلیهاتا | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۹۶۶۱۶۶۷۸
نگار خالواسماعیلیآشتانگا | شیواناندا | وینیاسا | هاتا | سویینگ یوگا | یوگا تراپی | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۹۱۸۲۶۶۱۷
فرحناز معافی غفاریهاتا | سیکلیک | یاما | نیاما | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۳۹۰۴۴۶۴۳۶
نغمه نوروزیآیینگر | آشتانگا | ساتیاناندا | هاتا | ریتمیک | هماهنگ | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۰۱۸۲۰۱۵۲