نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
رویا جعفریانآشتانگا | هاتافدراسیون ایران۰۹۱۱۹۱۹۵۹۶۸
ماری رجبیآشتانگا | هاتافدراسیون ایران۰۹۱۱۷۸۸۰۳۱۷
خانم سالاریهیوگا تراپی | یوگا MS | بارداری | کودکان | سالمندانفدراسیون ایران۰۹۳۹۳۳۹۷۲۷۵
سمیه محمودجانلوهاتافدراسیون ایران۰۹۳۸۷۳۴۴۸۶۳
خانم میارکیانیآسانا | پراناياما | مديتيشن | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۱۳۹۴۵۹۰۴
آقای نبی پورآسانا | پراناياما | مديتيشن | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۱۱۹۳۳۴۲۵