نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
خانم اقتداریشیواناندا | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۲۱۴۲۸۵۲۶۵
آقای حسینیآسانا| پرانایاما | یاما | سالمندان | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۳۸۰۷۲۲۰۵۸
سوسن رضاییهماهنگ | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۱۶۷۱۸۹۵۵
فریده کفیلیآسانا| پرانایاما | یاما | سالمندان | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۱۱۳۵۵۲۶۰
مریم مساواتآیینگر | ساتیاناندا | وینیاسافدراسیون ایران۰۹۱۲۱۷۵۶۴۶۶