نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
مهدی دهقانآسانا | نیدرا | مدیتیشنفدراسیون ایران۰۹۱۲۰۴۱۳۱۵۸
لیلی رفیعیآیینگر | شیواناندا | ریتمیک | یوگا بالفدراسیون ایران۰۹۱۳۱۵۶۷۱۸۰
فاطمه ریحانیآسانا | نیدرا | مدیتیشنفدراسیون ایران۰۹۱۳۱۵۳۴۸۵۱
آقای صحت مندآسانافدراسیون ایران۰۹۱۳۱۵۱۰۱۷۹
مریم نوین کاشانیآیینگر | آشتانگا | شیواناندا | وینیاسافلو | سیکلیک | قدرتی آیورودا | بارداری | سالمندان | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۳۳۵‍۱۳۵۲۹