لیست حرکات و آساناهای یوگا

 

حرکات و آساناها در یوگا از اصول و قواعد مشخصی پیروی می کنند که در صورت انجام درست و صحیح آن ها می توانید از مزایای واقعی‌شان بهره مند شوید و در مقابل، اگر این حرکات و آساناها به شیوه نادرست و غلطی اجرا شوند، می تواند منجر به آسیب دیدگی جسمی شما شوند.

از این رو ، ما در این فهرست به شما کمک می کنیم تا بسیاری از آساناهای یوگا را به شیوه صحیح انجام دهید. هر حرکت یا آسانا حاوی دستورالعمل هایی در مورد نحوه وضعیت بدن ، نحوه صحیح هر آسانا ، احتیاط هایی که باید در نظر گرفته شود و نیز مزایایی که هر آسانا می تواند برای شما به همراه داشته باشد، است.

چه یوگا را تازه شروع کرده باشید و چه یوگی پیشرفته ای باشید ، اطلاعات آسانای زیادی پیدا خواهید کرد تا به شما در تسلط هر چه بیشتر و بهتر بر وضعیت های یوگا کمک کند.